Hur går en försäljning till?

Att sälja är ett stort beslut

Det finns många olika anledningar att överväga en försäljning. Det är ofta ett steg som behöver förankras väl och övervägas noga över tid.

Bara beslutet att överväga en försäljning behöver utredas, stötas och blötas under en tid. Vilka konsekvenserna blir behöver utredas. Här utgör Blidö Fastighetsförmedling ett naturligt och förstådda bollplank som hjälper er att lotsa er vidare.

Vi kallar detta steg för beslutsfasen i denna process bistår vi med vår kunskap och erfarenhet.

I varje möte är empati och ödmjukhet den grundläggande hörnstenen i alla våra uppdrag.

Oavsett om det är en fritidsbostad som ska säljas eller om det är en permanentbostad måste en grundläggande och inledande utredning först ske som föregår själva försäljningsfasen.

Det innebär att till exempel äganderättsliga frågeställningar ska utredas. Förekommer det servitut eller nyttjanderätter behöver dessa undersökas. Ofta måste handlingar rekvireras från Riksarkivet utöver Lantmäteriet och kommunens bygglov eller detaljplaneavdelning. I bland har vi även gjort sökningar i Krigsarkivet när det till exempel funnits gamla militära bunkrar inom en fastighet.

Ju mer information vi har, desto bättre kan vi arbeta för att svara på frågeställningar som kan dyka upp inför och under försäljningen.

Offert och uppdragsavtal

Först efter att vi träffat våra uppdragsgivare för första gången återkommer vi med en skriftlig marknadsplan som redogör våra villkor. I marknadsplanen redovisas vad vi anser vara ett rimligt marknadsvärde som även är det förväntade försäljningspriset.

Blidö Fastighetsförmedlings mäklare är även av Sveriges Handelskamrar förordnad värderingsperson.

Vi ger även rekommendationer om vad som kan behöva göras för att underlätta försäljningen. Många gånger kanske tomten behöver iordningställas och träd tas bort för att skapa ett bättre första intryck när spekulanter kommer till fastigheten.

Kanske behöver något målas eller renoveras inför försäljningen. I huvudsak bedömer vi vad som är värt att lägga pengar på i syfte att få en högre köpeskilling. Dock ska åtgärden ge resultat och kostnaden ska gå att räkna hem. Denna avvägning har vi lång erfarenhet av att kunna bedöma. Vidare är vårt nätverk omfattande och vi kan även förmedla kontakter till skickliga hantverkare som under åren gjort stora insatser för våra kunder.

När vi kommit vidare upprättar vi ett skriftligt uppdragsavtal som reglerar vad vi kommit överens om. Detta är ett lagkrav vid alla försäljningar då en registrerad fastighetsmäklare anlitas.

Presentation

Vikten av bra bilder vid en försäljning går inte att underskatta. Bra bilder skapar intresse och lockar spekulanter till visningen.

Uteslutande med professionella yrkesfotografer används och högupplösta flygbilder tagna med drönare är en självklarhet.

Vi tar fram en tydlig objektsbeskrivning med de bilder som bäst presenterar objektet. Innan vi publicerar presenteras ett korrektur som säljarna alltid först ska godkänna och ge sina kompletterande synpunkter på.

Marknadsföring

När uppdragsavtalet är utväxlats och objektsbeskrivningen är framtagen påbörjas marknadsföringen efter den tidpunkt vi överenskommit om.

Idag är siten Hemnet den marknadsföringskanal som visat sig ge bäst resultat. Vi använder även vår egen hemsida där presentationen finns.

Om det är ett objekt som kan efterfrågas av en internationell marknad översätter vi presentationen vid behov.

Vi har även flera samarbetspartner i olika EU-länder och USA för att nå en internationell kundgrupp.

Skulle det visa sig att och det är relevant, och om vi så har överenskommit, kan marknadsföring ske i tryckt media. Erfarenhetsmässigt vet vi dock att detta numera sällan brukar löna sig. En tryckt annons har begränsad livslängd. sett i relation till internetannonsering. Det är dock ingen hemlighet att kollegor i branschen förordar att säljare bör lägga pengar på  annonser i tidningar. Tyvärr är detta oftast ett sätt för mäklarna att visa upp sitt eget varumärke i pressen på säljarnas bekostnad mer än att nå spekulanter som är intresserade av att köpa objektet i fråga.

Visningar

När det blir dags att ha visning har vi antingen privata eller öppna visningar med eller utan föranmälan. Om visningarna är på öar utan broförbindelse löser vi transporten med egen eller inhyrd båt. 

Uppföljning och budgivning

När visningarna är genomförda kommer vi till budgivningsfasen. I denna fas håller vi fortlöpande en nära kontakt med både spekulanter och säljare som vi upplyser om inkomna bud och eventuella villkor som är kopplade till de olika buden.

Villkor kan vara tidpunkter för tillträde och hur besiktningar ska genomföras som måste förhandlas och förankras mellan parterna.

Vem blir köparen?

Som ägare är det ni som bestämmer vem som får köpa och ingen annan. Det behöver inte vara den spekulant som ger det högsta budet som blir köpare.

Överlåtelseavtalet eller köpekontrakt ska skrivas under av både köpare och säljare. Detta är huvuddokument som styr överlåtelse och försäljningen. Hur avtalet ska vara utformat styrs av Jordabalken.

Vidare är det mycket viktigt att känna till att ett köp inte är ingånget förrän det att avtalen är underskrivna av båda parterna och avtalen utväxlade. Till skillnad från hur Köplagen föreskriver är Jordabalkens tvingade regler annorlunda.

Skulle det vissa sig att nya bud avges innan köpekontraktet är undertecknat måste mäklaren meddela detta till säljaren.

Köpekontrakt och depositionsavtal

Några dagar efter ett avtal har undertecknats ska handpenning som vanligen uppgår till tio procent av köpeskillingen inbetalas till Blidö Fastighetsförmedlings klientmedelskonto åtskilt från övriga konto. Handpenningen förvaltas oss tills det att eventuella villkor har infriats.

När alla villkor i överlåtelseavtalet är uppfyllda, betalar vi ut handpenningen till säljarna.

Tillträde

I god tid före tillträdesdagen, dagen då när den nye ägaren får tillgång till bostaden, kontaktas säljare, köpare och bankerna för att boka tid. Numera sker detta möte vanligtvis på vårt kontor.

Detta möte förbereds genom att vi översänt en preliminär likvidavräkning till alla som berörs av köpet.

På dagen för tillträdet måste alla villkor vara uppfyllda. Köparen för över resterande del av köpesumman. Säljaren överlämnar nycklar och annat som är av betydelse för den nya ägaren som dokumentation, ritningar, manualer, etc.   

Underhand

I bland kan en underhandsförsäljning bli aktuellt. Det innebär att vi inte marknadsför fastigheten publikt utan kontaktar de presumtiva spekulanter vi har i vårt nätverk.

Detta förfarande är ett alternativ om ni går i säljtankar och avser sälja er bostad, men kanske inte är helt redo att gå ut på marknaden eller av olika anledningar ej vill torgförda att ett ägarbyte ska ske.

Att sälja underhand betyder att bostaden inte annonseras publikt, vi sammanför kund med ett objekt efter särskilda sökkriterier. Låter detta intressant ska ni kontakta oss. Om sekretess är ett önskemål följer vi detta och hela försäljningsprocessen handläggs utan att utomstående behöver få kännedom om den förestående överlåtelsen.

Ansvarsförsäkring

Blidö Fastighetsförmedling har lagstadgad ansvarsförsäkring och innehar F-skattebevis.

hus
flygbild
bild över havet vid Stockholms skärgård
röd stuga
bild på himmel
bild på berg
naturbild
stenar
bild över hav